NATURALIZĀCIJA, PILSONĪBAS PIEŠĶIRŠANA, UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU PIEŠĶIRŠANA, ĀRZEMNIEKU IEKĻAUŠANA TO PERSONU SARAKSTĀ, KURĀM AIZLIEGTA IECEĻOŠANA LATVIJAS REPUBLIKĀ

The print version

2019. gads

06.02.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-328/2019
Kritērija „rada draudus Latvijas valsts un sabiedrības drošībai” interpretācija saistībā ar pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā

2018. gads

24.07.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-268/2018
Pilsonības likuma 2.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošana attiecībā uz Latvijas okupācijas periodā dzimušajiem

J 22.06.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-237/2018
Pilsonības likuma regulējums jāpiemēro atbilstoši Latvijas valsts nepārtrauktības doktrīnai

J 27.11.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-123/2018
Iestādes kļūdainas norādes par dubultpilsonības nepieļaujamību ietekme uz Latvijas pilsonības atjaunošanu; Analoģijas piemērošana

26.07.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-28/2018
Pilsonības likuma 8.1panta (Latvijas trimdinieku un viņu pēcnācēju pilsonība) interpretācija

26.04.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-27/2018
Pilsonības likuma 8.1panta pirmās daļas vārdu „minēto iemeslu dēļ” interpretācija

2017. gads

J 21.08.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-196/2017
Tiesību atteikties no Latvijas nepilsoņa statusa termiņa tiesiskā daba

2015. gads

J 06.05.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-241/2015
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcība, lemjot par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu

2014. gads

J 14.03.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-21/2014
Pilsonības likuma 12.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa skaitīšana

2009. gads

2007. gads

J 08.03.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-89/2007
Par samērīguma principa piemērošanu, izdodot obligāto administratīvo aktu

J 17.05.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-3/2007
Uzturēšanās atļaujas pieprasītājam izvirzītās prasības attiecībā uz iztikas līdzekļiem un paziņojumu par dzīvesvietu; samērīguma principa piemērošana, izdodot un kontrolējot obligāto administratīvo aktu

2006. gads

J 11.04.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-221/2006
Ministru kabineta lēmums, ar kuru atteikts personu uzņemt Latvijas pilsonībā, ir politisks lēmums un nav pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā

J 07.02.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-39/2006
Par piemērojamām tiesību normām lietā par administratīvā akta ar ilgstošu iedarbību atcelšanu; Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmums par nepilsoņa statusa atņemšanu kā administratīvais akts ar ilgstošu iedarbību

J 07.02.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-35/2006
Par Nepilsoņu likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta un 1.panta pirmās daļas 3.punkta interpretāciju – par lēmuma par nepilsoņa statusa atņemšanu pamatu un tā pieņemšanai izvērtējamiem apstākļiem

J 24.02.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SA-4/2006
Par lēmuma, ar kuru persona iekļauta to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, pamatošanu, par tā pieņemšanai izvērtējamiem apstākļiem un par tā pārvērtēšanu tiesā

J 26.04.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SA-2/2006
Par izņēmumu no Administratīvā procesa likuma 67.panta noteikumiem par administratīvā akta sastāvdaļām

2005. gads

J 15.03.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-56/2005
Par naturalizācijas atteikšanu personām, kuras pēc 1940.gada 17.jūnija izvēlējušās Latvijas Republiku par savu dzīvesvietu tieši pēc demobilizēšanās no PSRS bruņotajiem spēkiem

J 08.03.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-46/2005
Par tiesību normas intertemporālo piemērojamību, par apstākļiem, kādā uzturēšanās atļauja zaudētu spēku, kā arī par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumiem kā administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību

2004. gads

J 26.10.2004. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-177/2004
Par tiesai vērtējamiem cilvēktiesību kritērijiem, veicot kontroli pār administratīvo aktu, ar kuru personai nolemts neizsniegt uzturēšanās atļauju