MEDICĪNAS UN ĀRSTNIECĪBAS TIESĪBAS

The print version

2020. gads

J 24.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-790/2020
Ārstniecības personas neprofesionāla rīcība vai neatbilstoši apstākļi ārstniecības laikā kā priekšnoteikums atlīdzinājuma izmaksāšanai no Ārstniecības riska fonda; Iespējamu un sagaidāmu operācijas seku pierēķināšana ārsta neprofesionālajai rīcībai

J 24.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-790/2020
Ārsta atbildība pacientam sniegt informāciju, kas nodrošina informētas piekrišanas saņemšanu

J 23.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-421/2020
Administratīvo tiesu kompetences robežas izmaksājamo atlīdzību apmēra no Ārstniecības riska fonda noteikšanā

J 23.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-421/2020
Tiesas pienākums iegūt visus iespējamos pierādījumus cēloņsakarības esības konstatēšanā atlīdzības prasījuma gadījumā no Ārstniecības riska fonda

J 03.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-167/2020
Aptiekas speciālās atļaujas (licences) anulēšana par medikamentu izplatīšanu bez licences

J 03.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-167/2020
Nosacījuma „citas valsts iestādes pamatots rakstisks priekšlikums par licences apturēšanu” interpretācija

J 03.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-167/2020
Kritērija „aptieka darbojas ekspluatācijā nodotās telpās” interpretācija

2019. gads

J 26.06.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-453/2019
Pierādīšanas standarts cēloņsakarības konstatēšanai lietās par pacienta tiesībām uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda

J 26.06.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-453/2019
Veselības inspekcijas un fiziskās personas pierādīšanas pienākuma sadalījums strīdā par izmaksām no Ārstniecības riska fonda

J 26.09.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-294/2019
Ģimenes ārsta tiesības deleģēt veikt konkrētu manipulāciju veidu ārsta palīgam vai medicīnas māsai

2018. gads

07.12.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-859/2018
Mantojuma pieņemšana kā priekšnoteikums atlīdzinājuma piešķiršanai no Ārstniecības riska fonda par mirušā pacienta veselībai nodarītu kaitējumu

2017. gads

J 30.11.2017. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases No SKA-1568/2017
Atteikums izsniegt informāciju par pacienta veselības stāvokli nav pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā

03.11.2017. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-1395/2017
Tiesas izvērtējums piešķirtās invaliditātes grupas pārbaudes procesā

J 28.06.2017. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-819/2017
Veselības inspekcijas veiktas pārbaudes rezultātā pieņemtā lēmuma par maksājumu ieturēšanu tiesiskā daba

J 05.07.2017. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-48/2017
Soda noteikšana valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā

2016. gads

J 13.05.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-889/2016
Sūdzību par ārstniecības procesu izskatīšanas kārtība

J 31.03.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-25/2016
Iepriekšējas atļaujas saņemšanas nepieciešamība plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī

2010. gads

J 08.07.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-635/2010
Piekļuves nodrošināšana personai ratiņkrēslā pašvaldībai piederošā ārstniecības iestādē; ārstniecības iestādes faktiskā rīcība

2008. gads

J 26.06.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-155/2008
Tiesiskā daba slimnīcas rīcībai, neziņojot personai par tās asinīs identificētām vīrusa antivielām; valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” pienākumi un rīcība epidemioloģiskās drošības jomā

J 14.01.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-5/2008
Valstij ir pienākums atzīt personas dzimuma maiņu atbilstoši dzimumu raksturojošo pazīmju (bioloģisko kritēriju, izskata, ārējās ķermeņa uzbūves, psiholoģijas un sociālās uzvedības) kopumam, lai tiktu novērstas situācijas, kad personai rodas atšķirība starp tās faktisko dzimumu (tostarp tā uztveri sabiedrībā) un juridisko statusu