Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

The print version

2020. gads

J 31.01.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-606/2020
Vecvecāka un mazbērna saskarsme kā tiesību uz ģimenes dzīvi daļa

21.04.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-214/2020
Prasības fizisko personu datu apstrādei, kas nepieciešama pārziņa likumisko interešu īstenošanai

J 31.01.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-34/2020
Valsts pienākums nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību ģimenēm, kurās pastāv faktiskas ģimenes attiecības

2018. gads

06.03.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, Case No SKA-530/2018
Personas uzvārda galotni latviešu valodā nosaka šīs personas dzimums

J 31.10.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-20/2018
Iestādes un tiesas pienākums izvērtēt informācijas pieprasījuma pamatotību pirms pieprasījuma pamatotības patiesuma noskaidrošanas

2017. gads

J 04.10.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-424/2017
Tiesības uz privāto dzīvi personvārda atveides jautājumā

J 29.12.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-349/2017
Ārpus stacionāra dzemdībpalīdzības (mājdzemdību) izdevumu nesegšana neierobežo personas tiesības uz privāto dzīvi

22.02.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-276/2017
Personas datu dzēšana no laikraksta mājaslapā pieejamās intervijas, pamatojoties uz fizisko personu datu aizsardzības regulējumu

2016. gads

J 19.05.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1002/2016
Drošības policijas rīcības, iekļaujot personu publiskā pārskatā kā valsts konstitucionālās iekārtas drošībai riskantu personu, tiesiskā daba

J 08.04.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-15/2016
Fiziskas personas (transportlīdzekļa īpašnieka) datu apstrāde uz līgumsaistību pamata

2015. gads

J 26.03.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-383/2015
Personas datu izsniegšana zvērinātam advokātam saistībā ar tā pienākumiem aizstāvības īstenošanai kriminālprocesā

J 29.05.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-237/2015
Advokāta tiesības pieprasīt ziņas par klienta veselības stāvokli

2014. gads

2013. gads

J 05.11.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-996/2013
Operatīvās darbības rezultātā iegūto datu apstrādes pārbaude administratīvajā procesā

J 05.04.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-423/2013
Korespondences nosūtītāja subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumu

2012. gads

J 22.06.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-303/2012
Ieslodzītā tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumi

2011. gads

J 10.10.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-290/2011
Vecāku tiesības saņemt informāciju par bērna privāto dzīvi

J 31.01.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-103/2011
Policijas pienākums ievērot personas tiesības uz privātās dzīves aizsardzību

2010. gads

J 17.11.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-890/2010
Vecāku tiesību dot vārdu savam bērnam ierobežojuma pamatotība demokrātiskā sabiedrībā

J 06.05.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-193/2010
Personas datu izsniegšana trešajām personām; advokāta tiesības pieprasīt juridiskās palīdzības sniegšanai nepieciešamās ziņas

2009. gads

2008. gads

J 14.01.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-5/2008
Valstij ir pienākums atzīt personas dzimuma maiņu atbilstoši dzimumu raksturojošo pazīmju (bioloģisko kritēriju, izskata, ārējās ķermeņa uzbūves, psiholoģijas un sociālās uzvedības) kopumam, lai tiktu novērstas situācijas, kad personai rodas atšķirība starp tās faktisko dzimumu (tostarp tā uztveri sabiedrībā) un juridisko statusu

2007. gads

J 12.12.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-512/2007
Morālais kaitējums, kas nodarīts ar iestādes lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes; morālā kaitējuma atlīdzināšanai vērtējamie apstākļi

J 08.03.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-89/2007
Par samērīguma principa piemērošanu, izdodot obligāto administratīvo aktu

J 04.01.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-14/2007
Par atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu pārsūdzēšanu un prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu; par invaliditātes noteikšanas datumu un par izģērbšanos invaliditātes noteikšanai nepieciešamajai apskatei ārstu komisijā

J 17.05.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-3/2007
Uzturēšanās atļaujas pieprasītājam izvirzītās prasības attiecībā uz iztikas līdzekļiem un paziņojumu par dzīvesvietu; samērīguma principa piemērošana, izdodot un kontrolējot obligāto administratīvo aktu

2006. gads

J 26.04.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SA-2/2006
Par izņēmumu no Administratīvā procesa likuma 67.panta noteikumiem par administratīvā akta sastāvdaļām

2004. gads

J 26.10.2004. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-177/2004
Par tiesai vērtējamiem cilvēktiesību kritērijiem, veicot kontroli pār administratīvo aktu, ar kuru personai nolemts neizsniegt uzturēšanās atļauju