Tiesības uz izglītību

The print version

2019. gads

J 27.09.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1601/2019
Vispārējās izglītības iestādes, kura ir uzņēmusi bērnu ar speciālām vajadzībām, pienākumi

J 27.09.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1601/2019
Pieteikuma par to, kā skola organizē izglītības ieguves procesu, pieļaujamība

J 02.10.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1444/2019
Informācijas nesniegšana vecākiem un mācību procesa organizēšana kā izglītības iestādes faktiskā rīcība

J 02.10.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1444/2019
Emocionālā vardarbība pret bērnu vai tās pieļaušana kā izglītības iestādes faktiskā rīcība

2017. gads

J 26.04.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-115/2017
Izglītības iestādes tiesības atskaitīt skolēnu atkārtotā izglītojamā pienākumu nepildīšanas gadījumā

2010. gads

J 06.05.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-160/2010
Valsts rīcība, kas būtiski skar ieslodzītas personas cilvēktiesības – reliģijas brīvību un pazemojošas attieksmes aizliegumu

2009. gads

J 10.11.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-759/2009
Kārtība bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas

2007. gads

J 07.11.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-576/2007
Ieslodzīto tiesības uz darbu un izglītību – Latvijas Republikas Satversmes 106. un 112.panta tvērums; Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīcība, nenodrošinot ieslodzītos ar darbu un iespējām iegūt vidējo izglītību, nav iestādes faktiskā rīcība

J 03.05.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-311/2007
Tiesības studēt doktorantūrā un līdz ar to arī tiesības prasīt mācību atvaļinājumu promocijas darba izstrādei nav uzskatāmas par LR Satversmē garantētām cilvēktiesībām; iestādes lēmums saistībā ar mācību atvaļinājuma piešķiršanu promocijas darba izstrādei ir iekšējs lēmums un nav pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā; blakus sūdzības izskatīšana rakstveida procesā

2006. gads

J 19.05.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-207/2006
Par studenta attiecībām ar iestādi, kurā studiju programmas ietvaros students iziet praksi, un par lēmumu, kas pieņemti sakarā ar praksi, juridisko dabu