BŪVNIECĪBAS TIESĪBAS

The print version

2020. gads

J 31.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-149/2020
Atbildīgā persona piekļuves elektrisko tīklu objektam nodrošināšanā

J 31.01.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-144/2020
Interpretācija vārdkopai „ugunsaizsardzības sistēma”

J 28.04.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-103/2020
Būves reģistrēšana Kadastra informācijas sistēmā

J 28.04.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-103/2020
Personas kā būves īpašnieka reģistrēšana Kadastra informācijas sistēmā

2019. gads

J 30.12.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1233/2019
Dzīvokļa īpašnieka tiesības pārsūdzēt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu

J 06.08.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-664/2019
Valsts vides dienesta iesaiste patvaļīgas būves legalizēšanas procesā

J 10.10.2019. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-366/2019
Kompetentā institūcija lemt par būves vai atsevišķu telpu ekspluatācijas aizliegšanu un pienākuma uzlikšanu atjaunot iepriekšējo stāvokli

J 10.10.2019. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-366/2019
Lēmuma par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu pārbaudes kārtība

J 26.04.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-262/2019
Patvaļīgas būvniecības novēršana primāri ir īpašnieka pienākums

J 28.02.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-254/2019
Atsevišķa dokumenta formā sniegta kopīpašnieka piekrišana būvniecībai

18.12.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-249/2019
Personas tiesību administratīvā procesa kārtībā vērsties pret iespējami patvaļīgu būvniecību izmantošana

J 28.10.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-222/2019
Atkāpšanās no komunikācijas tīklu aizsargjoslu izveidē paredzētā pienākuma saskaņot būvdarbus ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju

J 16.09.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-201/2019
Atbildīgā persona par patvaļīgas būvniecības novēršanu kopīpašumā

J 18.10.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-82/2019
Iestādes atbildība par teritorijas plānošanas procesā saistīto interešu aizsardzību, izsniedzot būvatļauju

J 30.09.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-67/2019
Būvdarbu veikšana kopīpašumā bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas ar mērķi novērst kopīpašuma apdraudējumu

18.10.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-65/2019
Vērtējamie nosacījumi būvatļaujas termiņa pagarināšanas gadījumā

23.09.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-59/2019
Pienākuma novērst patvaļīgo būvniecību uzlikšana personai kā būves īpašniecei

J 05.06.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-30/2019
Piekrišana būvniecībai kopīpašnieka maiņas gadījumā

J 12.07.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-9/2019
Lēmuma par būves nodošanu ekspluatācijā pārbaudes robežas

2018. gads

J 26.01.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-757/2018
Sabiedrības līdzdalības tiesības un pieteikuma iesniegšana vides aizsardzības interešu nodrošināšanas nolūkā

11.01.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-755/2018
Kopīpašnieka subjektīvās tiesības iebilst pret būvdarbu veikšanu īpašumā

J 26.06.2018. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-631/2018
Dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišana nav nepieciešama patvaļīgi uzbūvētu ēku nojaukšanai

J 20.12.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-506/2018
Plānotā būves izmantošanas veida neatbilstība būvatļaujā paredzētajam izmantošanas veidam kā pamats būvatļaujas atzīšanai par prettiesisku

21.12.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-261/2018
Tiesiskās paļāvības izvērtējums, lemjot par tiesībām atjaunot ugunsgrēkā bojā gājušu ēku aizsargjoslā

17.04.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-173/2018
Tiesības pabeigt izstrādāt detālplānojumu, ja tā izstrādes laikā mainīts teritorijas plānojums

J 09.01.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-77/2018
Detālplānojumā jāievēro Teritorijas plānojuma noteikumi

25.05.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-29/2018
Ierobežojumi būvniecības darbu veikšanai kopīpašumā

J 30.01.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-22/2018
Starplēmuma tiesiskuma mijiedarbība ar administratīvo aktu

2017. gads

J 08.06.2017. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-958/2017
Pieteikuma par būvatļaujā ietvertās atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildes atcelšanu pieļaujamība

J 19.12.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-330/2017
Būvētāja vispārīgie pienākumi veicot būvniecību

J 27.12.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-101/2017
Būves, kas nav iekļauta būvprojektā statuss gadījumos, ja ir pieņemts akts par būves nodošanu ekspluatācijā

2016. gads

J 19.07.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1056/2016 
Būvniecības likuma 18.panta un 21.panta interpretācija

J 20.09.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-943/2016 
Ministru kabineta rīkojuma par parka vai mežaparka ierīkošanu Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā nepieciešamība parka un mežaparka ierīkošanas gadījumā; pieteikuma par vides normatīvo aktu pārkāpumu pieļaujamības vērtēšana

J 03.05.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No  SKA-849/2016
Pašvaldības pienākums sakārtot vai nojaukt bīstamu būvi

J 25.10.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-824/2016
Tiesību aizskāruma kritērijs būvniecības un vides lietās

J 12.12.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-354/2016
Būvvaldes kompetence pārbaudīt pārvietojamus būvobjektus

J 14.03.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-348/2016
Strīda par valsts autoceļu būvniecības procesā radītu personu tiesību aizskārumu pakļautība

J 31.03.2016. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-155/2016
Iepriekšējā stāvokļa atjaunošanas priekšnoteikumi patvaļīgas būvniecības gadījumā

J 02.02.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, Case No SKA-8/2016
Būvatļaujas nepieciešamība būves pieņemšanai ekspluatācijā; procesuālie termiņi, lai vērstos pret patvaļīgu būvniecību; izlīgums strīdā par patvaļīgas būves legalizāciju

2015. gads

J 14.10.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-194/2015
Kontroles apjoms iekšējo inženiertīklu izbūves gadījumā

J 29.04.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-77/2015
Tiesiskās paļāvības principa piemērošana, lemjot par būvatļaujas pagarināšanu

J 05.03.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-22/2015
Ministru kabineta kompetence, lemjot par būvniecību Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā

2014. gads

J 04.04.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-164/2014
Zemes īpašnieka saskaņojuma nepieciešamība ēku atjaunošanai dalītā īpašuma gadījumā

J 18.07.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-102/2014
Tiesā vērtējamie apstākļi, lemjot par būvniecības procesā radītu īpašuma pārgrozījumu novēršanu

2013. gads

J 30.07.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-351/2013
Rīgas vēsturiskajā centrā esoša zemesgabala sadales pieļaujamība

2012. gads

J 20.12.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-656/2012
Atsevišķa dzīvokļa īpašnieka tiesības atslēgties no ēkas siltumapgādes sistēmas

J 15.05.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-543/2012
Iestādes lēmuma par procesuālu jautājumu tiesiskā daba; pārbaudes apjoms būvatļaujas termiņa pagarinājuma gadījumā

J 01.11.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-532/2012
Apsvērumi, vērtējot detālplānojuma izstrādes nepieciešamību

J 17.02.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-301/2012
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma tiesiskā daba; zaudējumu atlīdzināšana administratīvajam aktam pielīdzināma starplēmuma atcelšanas gadījumā

J 27.11.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-247/2012
Rīgas pilsētas apbūves noteikumu normu, kas nosaka attālumus starp mājām, piemērošana

2011. gads

J 25.02.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-56/2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanas priekšnoteikumi

J 24.05.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-47/2011
Zemesgabala aprobežojuma – sarkano līniju – saturs; energoapgādes komersanta īpašās tiesības

J 06.01.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-32/2011
Pašvaldības lēmumu par atļauju apbūvēt iznomāto zemi tiesiskā daba

2010. gads

J 23.12.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-1064/2010
Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras un paredzētās darbības ietekmes sākotnējā izvērtējuma procedūras veikšanas mērķi un slēdziena pamatojums; iestāžu pilnvaras būvniecības gadījumā

J 20.12.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-772/2010
Ēkas statusa noteikšana; būvniecības kārtības vispārsaistošais raksturs; dzīvokļa statusa noteikšana telpām

J 11.06.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-390/2010
Pašvaldības iestādes, kas kompetentas izlemt ar būvniecību saistītos jautājumus

2009. gads

J 18.12.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-949/2009
Autoruzrauga (būvprojekta autora) subjektīvās publiskās tiesības pārsūdzēt būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā

J 13.10.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-624/2009
Būvniecības procesā izdoto tehnisko noteikumu, kas rada personas tiesību un tiesisko interešu aizskārumu, kontrole

2008. gads

J 30.06.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-190/2008
Mazstāvu dzīvojamās teritorijas apbūves nosacījumi Rīgā saistībā ar būves augstumu un zemesgabala reljefa izmaiņām, kā arī būves attālumu līdz robežai ar kaimiņu zemes gabalu; būvdarbu apturēšana

2007. gads

J 27.08.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-495/2007
Par būvatļaujas un lēmuma par ēkas nodošanu ekspluatācijā tiesisko dabu un darbību un par pagaidu aizsardzību lietās, kurās pārsūdzēta būvatļauja

2006. gads

J 22.06.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-255/2006
Par būvvaldes lēmuma piekrist būves projektēšanai tiesisko dabu; par trešajām personām būvniecības tiesiskajās attiecībās; par citai personai izsniegtas būvatļaujas pārsūdzības tiesisko pamatu un publiskās apspriešanas nepieciešamības priekšnosacījumiem

2005. gads

J 14.01.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-3/2005
Par Valsts būvinspekcijas pienākumu pārbaudīt normatīvo aktu ievērošanu valsts un pašvaldību iestādēs būvniecības jomā un par būvinspektora tiesībām pārbaudīt būves, apturēt būvniecību

2004. gads