BĒRNU TIESĪBAS / VECĀKU TIESĪBAS

The print version

2020. gads

J 26.03.2020. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-857/2020
Faktiskās ģimeniskās attiecībās dzīvojošas personas subjektīvās tiesības tikt ieceltai par bērna aizbildni

J 08.05.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-815/2020
Pēc bāriņtiesas vienpersoniskā lēmuma pieņemšanas secīgi pieņemtā bāriņtiesas koleģiālā lēmuma par aizgādības tiesību neatjaunošanu tiesiskā daba; Pieteikuma priekšmets un pārbaudāmo apstākļu loks lietās par bērna aizgādības tiesībām

J 17.02.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-700/2020
Saskarsmes tiesību ierobežošanā vērā ņemamie aspekti

J 31.01.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-606/2020
Vecvecāka un mazbērna saskarsme kā tiesību uz ģimenes dzīvi daļa

J 31.01.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-34/2020
Personas, kura iepriekš ir bijusi sodīta par noziedzīga nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību, kā adoptētāja izvērtējums

J 31.01.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-34/2020
Kolīzijas starp bērna tiesībām uz aizsardzību no vardarbības un tiesībām uzaugt ģimeniskā vidē risināšana

J 31.01.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-34/2020
Valsts pienākums nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību ģimenēm, kurās pastāv faktiskas ģimenes attiecības

2019. gads

15.10.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1531/2019
Bāriņtiesas lēmuma izbeigt administratīvo lietu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam pārsūdzēšanas administratīvajā tiesā pieļaujamība

2018. gads

J 21.12.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1598/2018
Bāriņtiesas amatpersonas vienpersoniska lēmuma par aizgādības tiesību pārtraukšanu un bāriņtiesas koleģiāla lēmuma par aizgādības tiesību atjaunošanu vai neatjaunošanu tiesiskā daba un mijiedarbība

J 21.12.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1598/2018
Aizgādības tiesību pārtraukšana, ja vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, nepildot tiesas nolēmumu; Aizgādības tiesību pārtraukšana vecākam, kas ļaunprātīgi izmanto savas tiesības un aizgādības tiesību pārtraukšana pret bērnu, pieļautas emocionālas vardarbības dēļ; Ļaunprātīgas vecāka tiesību izmantošanas tvērums

J 21.11.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1588/2018
Audžuģimenes subjektīvās tiesības pārsūdzēt bāriņtiesas lēmumus par audžuģimenē nodoto bērnu

J 08.11.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-885/2018
Adoptētāju pienākumu un tiesību apjoms pirmsadocijas periodā

J 08.11.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-885/2018
Adopcijas mērķis un adoptētāju pienākums līdzsvarot ģimenē augoša bērna intereses ar adoptējamā bērna interesēm

21.02.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-861/2018
Administratīvās lietas ierosināšanas pamata nošķiršana lietā par aizgādības tiesību pārtraukšanu bērna vecākam

J 16.04.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-650/2018
Oficiālais darba laiks bāriņtiesas darbības nodrošināšanā

J 16.04.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-650/2018
Pamats bāriņtiesas amatpersonai pieņemt vienpersonisku lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem un bērna šķiršanu no ģimenes

2017. gads

J 29.12.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1182/2017
Bāriņtiesas pienākums izmeklēt lietas par iespējamu vardarbību pret bērniem; Samērīguma principa ievērošana lēmumos par bērna šķiršanu no ģimenes un ārpusģimenes aprūpi

J 27.12.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-639/2017
Aizgādības tiesību pārtraukšana/atjaunošana bērna vecākam atsevišķas aizgādības gadījumā

2016. gads

J 30.12.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1553/2016
Vecāka tiesības aizsargāt bērna tiesības un tiesiskās intereses aizgādnības tiesību ierobežošanas vai atņemšanas gadījumā

J 03.06.2016. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-935/2016
Nepilngadīgā tuvāko radinieku subjektīvās tiesības iebilst pret aizbildnības nenodibināšanu

J 18.02.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-27/2016
Subjektīvās tiesības uz citas valodas personvārda oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā norādīšanu personas pasē vai dzimšanas apliecībā

2015. gads

J 27.11.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1142/2015
Bērna piespiedu nodošanas process nogādāšanai atpakaļ uz viņa dzīvesvietas valsti

J 25.06.2015. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-864/2015
Bāriņtiesas pienākums izšķirt vecāku strīdu par bērna fotogrāfiju publiskošanu

J 07.12.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-236/2015
Bāriņtiesas kompetence jautājuma izlemšanā par bērna uzvārda maiņu; civillietas par bērna dzīvesvietas noteikšanu ietekme uz administratīvo lietu par bērna uzvārda maiņu

2014. gads

2013. gads

J 04.12.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-775/2013
Viesģimenes institūta nošķiršana no ārpusģimenes aprūpē esoša bērna saskarsmes ar tuviem radiniekiem kārtības

2012. gads

J 26.10.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-738/2012
Vecāka tiesības vienpusēji mainīt bērna uzvārdu atsevišķas aizgādības gadījumā

2011. gads

J 10.10.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-523/2011
Civillikuma 203.panta pirmās daļas 3.punkta jēdziena „savas tiesības” saturs

J 10.10.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-290/2011
Vecāku tiesības saņemt informāciju par bērna privāto dzīvi

2010. gads

J 17.11.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-890/2010
Vecāku tiesību dot vārdu savam bērnam ierobežojuma pamatotība demokrātiskā sabiedrībā

J 28.10.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-466/2010
Bērna dzīvesvietas noteikšana pēc uzturēšanās bērnu aprūpes iestādē; bāriņtiesas kompetence

2009. gads

J 10.11.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-759/2009
Kārtība bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas

J 03.07.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-428/2009
Nepilngadīgās personas pārstāvība lietās par aprūpes tiesību atņemšanu/atjaunošanu nepilngadīgās personas vecākiem

2007. gads

J 12.12.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-512/2007
Morālais kaitējums, kas nodarīts ar iestādes lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes; morālā kaitējuma atlīdzināšanai vērtējamie apstākļi

J 16.01.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-144/2007
Par subjektīvajām tiesībām prasīt iecelšanu par aizbildni; par adopcijas procesu, ja potenciālie adoptētāji ir ārvalstnieki; par populārsūdzību iesniegšanas ierobežojumu pieļaujamību

2006. gads

J 08.06.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-299/2006
Par bijušā aizbildņa tiesībām vērsties ar pieteikumu tiesā, lai aizsargātu bērnu tiesības un intereses, pārsūdzot bāriņtiesas lēmumu, ar kuru atjaunotas aprūpes tiesības vecākiem, un aizbildnības institūta jēgu un aizbildņa statusu