Vispārīgie jautājumi

The print version

2020. gads

28.04.2020. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1024/2020
No totalitāro režīmu cietušo personu (mantinieku) pieteikuma par mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu iesniegšanas termiņš

J 24.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-790/2020
Ārstniecības personas neprofesionāla rīcība vai neatbilstoši apstākļi ārstniecības laikā kā priekšnoteikums atlīdzinājuma izmaksāšanai no Ārstniecības riska fonda

J 23.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-421/2020
Administratīvo tiesu kompetences robežas izmaksājamo atlīdzību apmēra no Ārstniecības riska fonda noteikšanā

J 23.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-421/2020
Tiesas pienākums iegūt visus iespējamos pierādījumus cēloņsakarības esības konstatēšanā atlīdzības prasījuma gadījumā no Ārstniecības riska fonda

2019. gads

J 18.10.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1533/2019
Tiesības uz atlīdzinājumu par kriminālprocesā nodarītu kaitējumu, ja personai procesā nav noteikts statuss

J 30.10.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1409/2019
Tiesības uz atlīdzinājumu labvēlīga administratīvā akta atcelšanas gadījumā

J 28.02.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-943/2019
Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai būtiska procesuāla pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība atlīdzinājuma pieprasīšanas nolūkā (Administratīvā procesa likuma 282.panta 10.punkta piemērošana)

J 27.06.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-890/2019
Pakļautības (kompetentās tiesas) noteikšana par mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma piešķiršanu

J 26.06.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-453/2019
Pierādīšanas standarts cēloņsakarības konstatēšanai lietās par pacienta tiesībām uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda

J 26.06.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-453/2019
Veselības inspekcijas un fiziskās personas pierādīšanas pienākuma sadalījums strīdā par izmaksām no Ārstniecības riska fonda

2018. gads

07.12.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-859/2018
Mantojuma pieņemšana kā priekšnoteikums atlīdzinājuma piešķiršanai no Ārstniecības riska fonda par mirušā pacienta veselībai nodarītu kaitējumu

J 09.03.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-291/2018
Atlīdzinājuma noteikšanā jāņem vērā faktiskās rīcības seku novēršanas iespējamība

J 16.02.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-66/2018
Formālo kritēriju izmantošana atlīdzinājuma apmēra par personas tiesību aizskārumu noteikšanai

2017. gads

J 28.12.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-899/2017
Iestādes pieļautas procesuālas kļūdas kā atlīdzinājuma pamats

2012. gads

J 10.04.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-486/2012
Strīdu par zaudējumu atlīdzību saskaņā ar likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” pakļautība administratīvajai tiesai; personas subjektīvās publiskās tiesības

2011. gads

2009. gads

J 20.11.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No.SKA-825/2009
Lēmuma pagarināt iesnieguma izskatīšanas termiņu pārsūdzēšana

J 18.08.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-599/2009
Termiņa aprēķināšana valsts pārvaldes iestādes nodarīto zaudējumu prasījuma iesniegšanai iestādē

J 28.05.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-412/2009
Prasījums par atlīdzinājumu pēc administratīvās lietas izskatīšanas pēc būtības

J 13.02.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-13/2009
Policijas faktiskā rīcība, piespiedu kārtā nogādājot personu psihiatriskajā slimnīcā; atlīdzinājuma prasījums par šo rīcību

2008. gads

J 13.10.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-690/2008
Atlīdzinājums par iestādes pieļautajiem procesuālajiem pārkāpumiem administratīvajā procesā

2007. gads

J 21.12.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-760/2007 
''Saprātīgā pieteicēja'' princips; prasījums izvērtēt tiesības uz atlīdzinājumu

J 01.03.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-54/2007
Lai atlīdzinājums būtu atbilstīgs Satversmes 92.panta izpratnē, tam ir jābūt efektīvam tiesiskās aizsardzības līdzeklim; tiesības uz atlīdzinājumu par aizskārumu, kas nodarīts ar procesuāliem pārkāpumiem administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros, izvērtējamas vienlaikus ar gala lēmuma kontroli