Morālais un personiskais kaitējums

The print version

2018. gads

J 27.09.2018.
Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma spēkā stāšanās ietekme uz iepriekš nodarītā nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma pieprasīšanu

J 09.11.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-395/2018
Valsts rīcības prettiesiskuma konstatēšana un novēršana pati par sevi var būt atbilstīgs atlīdzinājums

10.07.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-127/2018
Ierobežojums rīkoties ar īpašumu sev vēlamā veidā kā pamats morālā kaitējuma atlīdzinājumam

2016. gads

J 30.11.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1214/2016
Atbilstīga atlīdzinājuma noteikšana par personas ilgstošu tiesību pārkāpumu

2012. gads

J 14.09.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-72/2012
Juridiskas personas tiesības prasīt atlīdzināt tai nodarītu morālo kaitējumu

2011. gads

2010. gads

J 06.05.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-160/2010
Valsts rīcība, kas būtiski skar ieslodzītas personas cilvēktiesības – reliģijas brīvību un pazemojošas attieksmes aizliegumu

J 16.02.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-104/2010
Atbilstīga atlīdzinājuma noteikšana morālā kaitējuma gadījumā

2009. gads

2008. gads

J 26.06.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-155/2008
Tiesiskā daba slimnīcas rīcībai, neziņojot personai par tās asinīs identificētām vīrusa antivielām; valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” pienākumi un rīcība epidemioloģiskās drošības jomā

2007. gads

J 12.12.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-512/2007
Morālais kaitējums, kas nodarīts ar iestādes lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes; morālā kaitējuma atlīdzināšanai vērtējamie apstākļi

J 21.06.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-295/2007
Tas, ka ar iestādes darbībām privātpersonai radītās nelabvēlīgās sekas ir atgriezeniskas un ar tiesas nolēmumu tiek novērstas, neizslēdz personas tiesības uz nodarītā morālā kaitējuma atlīdzinājumu; administratīvā akta izdošans procesā veiktās darbības nav vērtējamas kā iestādes faktiskā rīcība; prasījuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu izlemšana