ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU LIETAS

The print version

2019. gads

J 10.06.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-791/2019
Personas aizturēšanas pieļaujamība un samērīguma pārbaude administratīvā pārkāpuma lietā

17.04.2019. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-172/2019
Atbildīgā persona par administratīvā pārkāpuma lietvedībā komercsabiedrībai izņemtās mantas glabāšanas izmaksām

J 28.03.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-121/2019
Administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanas izdevumu aprēķināšana

J 07.10.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-103/2019
Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību zaudēšana, atkārtoti piemērojot transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu; Ministru kabineta pilnvaras noteikt sekas – reģistrēto soda punktu palielināšanu – par ietekmēšanas līdzekļa nepildīšanu

25.02.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-8/2019
Administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanas izdevumu apmēra izvērtējums

2016. gads

J 13.05.2016. Judgement of the department of Administrative Cases, case No SKA-789/2016
Nodrošinājuma valsts aģentūras pienākums lemt par transportlīdzekļa iznīcināšanu vai realizāciju, ja īpašniekam zudusi interese par transportlīdzekli

2015. gads

J 15.04.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-429/2015
Pašvaldības tiesības noteikt lielāku zaudējumu atlīdzinājuma apmēru patvaļīgas koku ciršanas gadījumā

2014. gads

J 10.01.2014. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-192/2014
Iestādes bezdarbība, nepiemērojot tehniskās apskates liegumu, nav faktiskā rīcība

J 28.03.2014. Judgement of the Department of the Administrative Cases, case No SKA-22/2014
Naudas soda samaksas termiņš lietās par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē

2010. gads

J 29.03.2010. Decision of assignment sitting of the Department of Administrative Cases, case No SJA-14/2010
Pieteikums par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem administratīvo pārkāpumu lietās iesniedzams apgabaltiesā

2009. gads

J 26.11.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-791/2009
Administratīvā procesa likuma piemērošana administratīvo pārkāpumu lietās

J 03.03.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-48/2009
Par nevainīguma prezumpcijas pārkāpumu un pierādījumu vērtēšanu

J 09.01.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-42/2009
Par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuru, konstatējot apstrīdēšanas termiņa nokavējumu, sūdzība noraidīta

2008. gads

J 12.12.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-794/2008
Pieteikums par jaunatklātiem apstākļiem; administratīvā pārkāpuma lietā konfiscētā transportlīdzekļa īpašnieka (kas nav tā pati persona, kas izdarījusi administratīvo pārkāpumu) tiesības vērsties kompetentā institūcijā par transportlīdzekļa atdošanu

J 06.11.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-705/2008
Par disciplinārsoda piemērošanu ierēdnim; alkometra rādījumu kā pierādījuma pieļaujamība, ja alkometrs nav bijis verificēts Ministru kabineta noteiktajā termiņā

J 03.06.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-234/2008
Faktiskās rīcības nošķiršana no starpdarbībām (starplēmuma); administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros pieņemta lēmuma par dokumentu izņemšanu tiesiskā daba; cietušais administratīvā pārkāpuma lietā muitas jomā

J 15.05.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-181/2008
Medicīniskās pārbaudes veikšana, lai noteiktu transportlīdzekļa vadītāja atrašanos narkotisko ielu ietekmē

J 25.01.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-170/2008
Advokāta tiesības pārstāvēt personu administratīvā pārkāpuma lietā un advokāta tiesības sniegt juridisko palīdzību; pārstāvības un juridiskās palīdzības noformēšana

J 28.02.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-50/2008
Administratīvā akta darbības apturēšanas un administratīvā akta izpildes apturēšanas nošķiršana; pārkāpuma, kas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, kvalificēšana - tas vien, ka persona ir pārsūdzējusi iepriekšējo lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, neliedz otro pārkāpumu kvalificēt kā atkārtoti izdarītu

J 14.04.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-29/2008
Dubultās sodīšanas aizlieguma principa (ne bis in idem) izpratne administratīvo pārkāpumu lietās, ja augstākas instances tiesa grozījusi piemēroto administratīvo sodu

2007. gads

J 08.10.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-400/2007
Administratīvais pārkāpums – transporta līdzekļa vadīšana, ja nav vadīšanas tiesību; tiesiskās paļāvības princips un vienlīdzības princips

J 31.08.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-355/2007
Pierādījumu – alkometra mērījumu – pieļaujamība, ja alkometrs neatbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām; tulks administratīvā pārkāpuma lietā

J 25.04.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-157/2007
Administratīvā pārkāpuma – sīkā huligānisma – sastāvs; jēdzieni „necenzēti vārdi” un „sabiedriska vieta”; administratīvā pārkāpuma protokola tiesiskā daba

J 12.04.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-122/2007
Par Ministru kabineta noteikumu „Ceļu satiksmes noteikumi” 71. un 75.punkta normu (pienākums izvēlēties pareizu braukšanas ātrumu un distanci) interpretāciju

J 09.03.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-61/2007
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.pantā paredzētā administratīvā pārkāpuma – sīkā huligānisma – sastāvs un necenzētu vārdu jēdziens sīkā huligānisma kontekstā

2006. gads

J 24.10.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-569/2006
Apstāklis, ka transportlīdzekļa īpašniekam ir pienākums samaksāt vadītāja nesamaksāto naudas sodu par transportlīdzekļa novietošanu neatļautā vietā, nerada tiesības transportlīdzekļa īpašniekam pārsūdzēt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā

J 23.10.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-501/2006
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.panta piemērošanu, kas paredz atbildību par sīko huligānismu

J 14.11.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-454/2006
Par administratīvo atbildību par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajam rīkojumam vai prasībai, par administratīvā pārkāpuma protokolu

J 17.11.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-407/2006
Par piemērojamām Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normām gadījumā, ja persona vadījusi transportlīdzekli tādu medikamentu iespaidā, kuru sastāvā ir narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas

J 27.10.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-303/2006
Persona, rīkojoties privāto tiesību jomā, kaut arī pārkāpjot kādas citas personas subjektīvās tiesības, nevar veikt patvarību Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.panta izpratnē

J 14.02.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-40/2006
Par LAPK 158.3panta interpretāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajiem ārējiem normatīvajiem aktiem kā pamatu nelabvēlīgu administratīvo aktu izdošanai

2005. gads

J 04.10.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-272/2005
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 21.panta piemērošanu

J 30.08.2005. Judgement and ancillary decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-205/2005
Par iespējami ieinteresētās amatpersonas piedalīšanos lēmuma pieņemšanā

J 26.04.2005. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-199/2005
Par tiesneša, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, pieņemtā lēmuma juridisko dabu, kā arī par Senāta pilnvaru apjomu, izskatot blakus sūdzību

J 31.05.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-167/2005
Par licences stratēģiskas nozīmes preču importam saņemšanas brīdi un administratīvo sodu par vairākiem administratīvajiem pārkāpumiem

J 03.05.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-106/2005
Par ne bis in idem principa piemērošanu administratīvo pārkāpumu lietās

2004. gads

J 24.02.2004. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-15/2004
Par nepieciešamību interpretēt tiesību normas, vadoties no mērķa un vietas tiesību sistēmā