Objektīvās izmeklēšanas princips

The print version

2018. gads

J 09.04.2018. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-772/2018
Par objektīvās izmeklēšanas principa pārkāpumu var tikt atzīta tiesas rīcība formāli atsaucoties uz pierādījumu neesamību vai nepietiekamību

2017. gads

J 03.11.2017. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-206/2017
Objektīvās izmeklēšanas robežas vienlīdzības principa nodrošināšanā

16.02.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-27/2017
Emisijas limita projektā iekļaujamā informācija; piemērojamais smaku mērķlielums; benzola koncentrācijas solventā vidējās vērtības izmantošana piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinos; operatora pienākums sniegt informāciju iepretim iestādes pienākumam iegū

2013. gads

J 25.01.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-40/2013
Lēmuma par radioaktīvo atkritumu glabāšanas tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūvi pārbaude tiesā

2012. gads

J 09.07.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-681/2012
Vardarbība ieslodzījuma vietā kā būtisks cilvēktiesību pārkāpums

2009. gads

2007. gads

J 04.01.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-14/2007
Par atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu pārsūdzēšanu un prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu; par invaliditātes noteikšanas datumu un par izģērbšanos invaliditātes noteikšanai nepieciešamajai apskatei ārstu komisijā

2006. gads

J 15.03.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-124/2006
Par Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtajā daļā paredzētās atlīdzības pieteicēja pārstāvim noteikšanu