Tiesību jomu nošķiršana

The print version

2019. gads

J 12.11.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-450/2019
Sociālo pabalstu regulējums ietilpst publisko tiesību jomā

J 17.12.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1/2019
Prasījuma par civiltiesiska līguma vai ierakstu izmaiņām zemesgrāmatā un administratīvā akta atcelšanu/atzīšanu par prettiesisku nošķiršana

2018. gads

11.01.2018. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Administrative Cases, case No SKA-727/2018
Publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšana ārpus ekonomiskās reformas procesa notiek privāto tiesību jomā

2017. gads

J 24.08.2017. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1308/2017
Lietu pakļautība strīdos par piešķirto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma izlietojumu

15.06.2017. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-759/2017
Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas elektroenerģijas tirgū pakļautība privāto tiesību jomai

J 29.12.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-315/2017
Vispārējās jurisdikcijas tiesas kompetencē ietilpst pārbaude par Valsts ieņēmumu dienesta kā kreditora tiesību īstenošana maksātnespējas procesa laikā

2016. gads

J 27.07.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1190/2016
Jautājuma par tirdzniecības atļaujas publiskai personai piederoša parka teritorijā izsniegšanu pakļautība

J 19.05.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1002/2016
Drošības policijas rīcības, iekļaujot personu publiskā pārskatā kā valsts konstitucionālās iekārtas drošībai riskantu personu, tiesiskā daba

J 10.10.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-933/2016
Strīdu par līguma, ar kuru pašvaldība nodod sociālā pakalpojuma sniegšanu citai personai, izpildi pakļautība

J 11.02.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-607/2016
Līguma par elektroenerģijas obligāto iepirkumu tiesiskā daba; strīdu, kas izriet no līguma par obligāto iepirkumu, izskatīšanas kārtība

2015. gads

2014. gads

2013. gads

J 05.11.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-996/2013
Operatīvās darbības rezultātā iegūto datu apstrādes pārbaude administratīvajā procesā

2012. gads

J 10.04.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-486/2012
Strīdu par zaudējumu atlīdzību saskaņā ar likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” pakļautība administratīvajai tiesai; personas subjektīvās publiskās tiesības

J 20.01.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-276/2012
Jautājums par arodbiedrību tiesībām saņemt informāciju no darba devēja nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā

J 01.06.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-235/2012
Nomas attiecību par pašvaldībai piederošu zemi nodibināšanas pieskaitāmība darbībai publisko tiesību jomā

J 31.01.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-140/2012
Lēmuma par publiskas personas mantas atsavināšanu piederība publisko tiesību jomai

J 18.05.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-95/2012
Privāttiesisku attiecību ietekme uz iestādes lēmuma tiesiskumu

2011. gads

J 07.10.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-957/2011
Ceļu uzturēšana tehniskā kārtībā nav darbība publisko tiesību jomā

J 26.05.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-575/2011
Godu un cieņu var aizsargāt civilprocesuālā, nevis administratīvi procesuālā kārtībā

J 03.05.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-482/2011
Strīdu izskatīšanas kārtība par komercdarbības veikšanu Rīgas brīvostas teritorijā

J 06.01.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-32/2011
Pašvaldības lēmumu par atļauju apbūvēt iznomāto zemi tiesiskā daba

2010. gads

J 12.10.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-756/2010
Publisko un privāto tiesību nošķiršana ieslodzīto nodarbinātības jomā

J 21.05.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-528/2010
Kriminālprocesuālu darbību (lēmumu) raksturojošie kritēriji

J 21.01.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-208/2010
Lēmuma par personas ievēlēšanu asociētā profesora amatā tiesiskā daba

J 13.01.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-95/2010
Lēmuma par pašvaldības deputāta statusa izbeigšanu tiesiskā daba un pārbaude tiesā

2009. gads

J 27.11.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-853/2009
Publiskā iepirkuma procedūrā noslēgta līguma tiesiskā daba

J 16.02.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-16/2009
Par pašvaldības faktisko rīcību; pienākums nodrošināt siltumapgādes pakalpojumus

2008. gads

J 26.06.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-155/2008
Tiesiskā daba slimnīcas rīcībai, neziņojot personai par tās asinīs identificētām vīrusa antivielām; valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” pienākumi un rīcība epidemioloģiskās drošības jomā

J 04.03.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-140/2008
Lēmumi un darbības, kas veikti noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procesa ietvaros, nav pakļauti kontrolei administratīvā procesa kārtībā

2007. gads

J 09.07.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-346/2007
Tas, vai, izmantojot personas datus, tiek aizskarts personas gods un cieņa, ir vispārējās jurisdikcijas tiesas, nevis Datu valsts inspekcijas kompetences jautājums; augstākas instances tiesas pievienošanās zemākas instances tiesas nolēmuma motivācijai

2006. gads

J 26.09.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-492/2006
Latvijā likumdevējs fondu biržai kā regulētā tirgus organizētājam ir paredzējis komersanta statusu. Regulētā tirgus organizētājs (birža), rīkojoties regulētā tirgus organizēšanas ietvaros, darbojas privāto tiesību jomā; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta trešās daļas interpretācija

J 22.08.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-451/2006
Pašvaldība, konkursa kārtībā atlasot un pieņemot darbā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju, rīkojas privāto tiesību jomā

J 17.08.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-412/2006
Tas vien, ka īres līgums noslēgts starp privātpersonu un iestādi, nepiešķir īres līgumam publiski tiesisku raksturu. Publiski tiesisks raksturs ir tiem ar dzīvokļa jautājumiem saistītajiem pašvaldības lēmumiem, kuriem ir sociālās palīdzības raksturs

J 11.04.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-226/2006
Nacionālā radio un televīzijas padome, lemjot par valsts bezpeļņas SIA „Latvijas Radio” ģenerāldirektora iecelšanu, rīkojas privāto tiesību jomā

J 14.03.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-196/2006
Par nepārreģistrējušās sabiedriskās organizācijas, kas iesniegusi pieteikumu tiesā kā Administratīvā procesa likuma 29. panta tiesību subjekts, tiesībām iesniegt blakus sūdzību un par administratīvās tiesas kompetenci izskatīt strīdus par pašvaldības noteiktajām īres maksām un apsaimniekošanas maksas tarifiem

J 31.01.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-119/2006
Tiesu izpildītāju rīcība un lēmumi izpildu lietā, kaut arī tiek vērtēti kā darbība publisko tiesību jomā, pārsūdzami vispārējās jurisdikcijas tiesā

J 17.01.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-10/2006
Par tiesvedības izbeigšanu, jo lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā; par Administratīvā procesa likuma 29.panta subjektu

2005. gads

J 19.07.2005. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-321/2005
Par AS “Latvenergo” darbinieku sastādītā akta par elektroenerģijas nelikumīgu lietošanu un uz šā akta pamata izdarītā elektroenerģijas patēriņa pārrēķina pārsūdzēšanu administratīvā procesa kārtībā

2004. gads

J 13.07.2004. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-149/2004
Par iespēju pārsūdzēt zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu un rīcību administratīvajā procesā