Termiņi administratīvajā procesā

The print version

2016. gads

2015. gads

J 08.06.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-642/2015
Administratīvā akta izdošanas termiņa kavējuma sekas

J 05.06.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-102/2015, and separate opinions of judges Dace Mita, Vesma Kakste and Rudite Vidusa 
Nodokļu maksātāja pienākums nodrošināt pierādījumus par skaidras naudas uzkrājumiem; audita termiņa aprēķināšana un tā nokavējuma sekas

2014. gads

J 29.12.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-119/2014
Disciplinārlietas ierosināšanas termiņš un disciplinārsoda noteikšanas principi

J 28.03.2014. Judgement of the Department of the Administrative Cases, case No SKA-22/2014
Naudas soda samaksas termiņš lietās par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē

2012. gads

J 25.05.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-534/2012
Pārsūdzības termiņi, ja spriedumā izlemti vairāki savstarpēji nesaistīti prasījumi ar atšķirīgu pārsūdzības kārtību

J 25.05.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-257/2012
Lēmuma par izdienas pensijas piešķiršanu tiesiskā daba; Administratīvā procesa likuma 87.panta trešajā daļā noteiktā termiņa aprēķināšana

2011. gads

J 03.06.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-65/2011
Noilguma termiņa tecējums administratīvā akta pārsūdzēšanas un jauna administratīvā akta izdošanas gadījumā

2010. gads

J 20.12.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-795/2010
Administratīvā akta iekšējā un ārējā spēkā esība; iestādes lēmuma apstrīdēšanas termiņš lēmuma nepaziņošanas gadījumā

J 08.07.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-656/2010
Administratīvo aktu pārsūdzības termiņi; paziņošanas prezumpcijas; vispārīgo administratīvo aktu pārsūdzēšana

J 30.12.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-641/2010
Termiņi lēmuma par zemesgabala atsavināšanu pieņemšanai; personas tiesības vērsties tiesā ar prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ja iestāde kavējas ar galīgā lēmuma pieņemšanu

2009. gads

J 20.11.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No.SKA-825/2009
Lēmuma pagarināt iesnieguma izskatīšanas termiņu pārsūdzēšana

J 18.08.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-599/2009
Termiņa aprēķināšana valsts pārvaldes iestādes nodarīto zaudējumu prasījuma iesniegšanai iestādē

J 09.01.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-42/2009
Par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuru, konstatējot apstrīdēšanas termiņa nokavējumu, sūdzība noraidīta

2008. gads

J 21.11.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-795/2008
Procesuālais termiņš administratīvā akta apstrīdēšanai un pārsūdzībai privātpersonai, kuras tiesības vai tiesiskās intereses administratīvais akts ierobežo un kura nav bijusi pieaicināta procesā kā trešā persona

J 22.04.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-339/2008
Pārsūdzības termiņš apgabaltiesas lēmumam par lietas nosūtīšanu pirmās instances tiesai likumā noteikto darbību izpildei

J 23.01.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-91/2008
Lēmuma par atteikšanos pieņemt blakus sūdzību pārsūdzības termiņš skaitāms no lēmuma noraksta saņemšanas dienas

2007. gads

J 24.10.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-652/2007
Apstāklis, ka tiesa kādu iemeslu dēļ nolēmumu sastādījusi ātrāk, kā pirms tam paziņojusi procesa dalībniekiem, neietekmē to, ka nolēmuma pārsūdzības termiņš skaitāms no datuma, par kuru kā nolēmuma pieņemšanas datumu pirms tam bija paziņots

J 22.10.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-650/2007
Dokumentu paziņošana procesa dalībnieku norādītajā adresē; procesuālā termiņa nokavējuma attaisnojošie iemesli; jautājuma par procesuālā termiņa atjaunošanu izskatīšanas kārtība

J 08.03.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-120/2007
Administratīvajā aktā iekļaujamai apstrīdēšanas/pārsūdzēšanas iespēju norādei jābūt tādai, lai privātpersona, ievērojot pienācīgu rūpību, to varētu saprast

J 11.06.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-117/2007
Augstākas instances tiesas kompetence, izvērtējot apelācijas sūdzībā izteiktos iebildumus par zemākās instances tiesas atsevišķi nepārsūdzamiem lēmumiem; zemākas instances tiesas lēmums atjaunot nokavēto procesuālo termiņu var tikt pēc būtības pārvērtēts augstākas instances tiesā vienīgi tad, ja tā pieņemšanā pieļauti acīmredzami būtiski pārkāpumi

J 29.01.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-64/2007
Par prezumpciju, ka administratīvais akts adresātam paziņots (padarīts pieejams) un par jēdzienu „ticami iemesli” Administratīvā procesa likuma 70.panta otrās daļas izpratnē

2006. gads

J 10.10.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-563/2006
Blakus sūdzības iesniegšanas termiņš ir atjaunojams atbilstoši laikam, cik ilgi pastāvējuši objektīvi šķēršļi blakus sūdzības iesniegšanai

J 22.09.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-390/2006
Senāts, izskatot blakus sūdzību par apgabaltiesas lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts rajona tiesas lēmums par atteikšanos atjaunot procesuālo termiņu, ir kompetents pārbaudīt, vai zemāko instanču tiesas pamatoti uzskatījušas, ka konkrētajā lietā vērtējams jautājums par procesuālā termiņa atjaunošanu

J 15.03.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-143/2006
Ja tiesa paziņo saīsināto lēmumu, lēmuma pārsūdzības termiņš skaitāms no pilna lēmuma sastādīšanas dienas

2005. gads

2004. gads

J 27.04.2004. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-98/2004
Par sprieduma sastādīšanas dienu sprieduma pārsūdzēšanas termiņa noteikšanai