Publisko tiesību līgums

The print version

2020. gads

J 22.01.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-84/2020
Prasījuma par publisko tiesību līguma izpildes pareizību izskatīšana administratīvajā tiesā

2019. gads

J 29.03.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-159/2019
Publisko tiesību līguma izbeigšana pēc iestādes iniciatīvas

2017. gads

J 17.02.2017. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-790/2017
Pagaidu noregulējuma piemērošana lietās par publisko tiesību līgumiem

2016. gads

J 11.02.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-607/2016
Līguma par elektroenerģijas obligāto iepirkumu tiesiskā daba; strīdu, kas izriet no līguma par obligāto iepirkumu, izskatīšanas kārtība

2015. gads

J 10.12.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-819/2015
Lēmuma par izglītībai iztērēto līdzekļu atmaksu tiesiskā daba

2013. gads

J 05.04.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-399/2013
Tiesības apstrīdēt administratīvo līgumu, kas tiek slēgts ar mērķi izbeigt tiesisku strīdu

2012. gads

J 26.09.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-148/2012
Pieteikums par publisko tiesību līguma izpildi un publisko tiesību līguma grozīšanu; tiesas kompetence prasījuma kvalificēšanā neatkarīgi no pieteicēja viedokļa; privātpersonas tiesību ievērošanas principa piemērošana; lietderības apsvērumu kontrole prasījumā par publisko tiesību līguma izpildi

2011. gads

J 07.10.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-558/2011 (CHANGE OF CASE-LAW)
Personas tiesības tiesas ceļā prasīt slēgt vienošanos starp Valsts ieņēmumu dienestu un nodokļu maksātāju par nodokļu strīda izbeigšanu

2009. gads

J 30.01.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-104/2009
Pašvaldības un privātpersonas noslēgta līguma tiesiskā daba

2006. gads

J 15.06.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-365/2006
Publisko tiesību līgumi; to nošķiršana no privāto tiesību līgumiem