Personas subjektīvās tiesības

The print version

2020. gads

11.02.2020. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-862/2020
Personas subjektīvās tiesības prasīt iekļaušanu Datu aizsardzības speciālistu sarakstā

J 18.03.2020. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-830/2020
Subjektīvās tiesības privātpersonai apstrīdēt kredītiestādei noteiktos ierobežojumus

2019. gads

J 26.09.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1460/2019
Aizgādnībā nododamās personas laulātā un tuvāko radinieku subjektīvās tiesības prasīt iecelt viņus par aizgādņiem

J 30.08.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1408/2019
Iestādes vadītāja subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par atbrīvošanu no amata sakarā ar termiņa izbeigšanos

J 30.12.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1233/2019
Dzīvokļa īpašnieka tiesības pārsūdzēt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu

29.05.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1168/2019
Zemesgabala kopīpašnieka subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala izmaiņām

J 31.05.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1161/2019
Zemesgabala īpašnieka subjektīvās tiesības prasīt uzlikt pienākumu atkritumu radītājam nodot atkritumus apsaimniekotājam

J 22.02.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1002/2019
Personas subjektīvās tiesības prasīt iecelšanu par mantojuma aizgādni

J 17.12.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1/2019
Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu vides aizsardzības jautājumā

2018. gads

J 21.11.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1588/2018
Audžuģimenes subjektīvās tiesības pārsūdzēt bāriņtiesas lēmumus par audžuģimenē nodoto bērnu

J 07.12.2018. Decision on Ancillary Complain of Department of Administrative Cases, case No SKA-1372/2018 (CHANGE OF CASE-LAW)
Tirgus dalībnieku subjektīvās tiesības prasīt Konkurences padomes lēmuma par tirgus dalībnieku apvienošanos pārbaudi tiesā

J 23.04.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-989/2018
Personas subjektīvās tiesības pārsūdzēt publisko tiesību līgumu

J 27.11.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-888/2018 (CHANGE OF CASE-LAW)
Pašvaldības domes deputāta tiesības saņemt domes rīcībā esošo informāciju; Pašvaldības domes deputāta subjektīvās tiesības uz vienlīdzīgu pieeju publiski finansētiem komunikācijas līdzekļiem

J 03.04.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-858/2018
Ierobežotas pieejamības informācijas statuss neatņem personai subjektīvās tiesības šādu informāciju pieprasīt

J 03.04.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-858/2018
Piemērojamās tiesību normas, skatot jautājumu par Valsts drošības komitejas dokumentu izmantošanu

11.01.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-755/2018
Kopīpašnieka subjektīvās tiesības iebilst pret būvdarbu veikšanu īpašumā

31.10.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SA-3/2018
Saeimas deputāta kandidāta subjektīvās tiesības pārsūdzēt Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas lēmumu par balsu skaitīšanas protokola rezultātu apstiprināšanu

2017. gads

J 13.02.2017. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-613/2017
Publiskas personas izdota plašsaziņas līdzekļa tiesības darboties reklāmas tirgū

J 14.02.2017. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-589/2017
Aizgādņa subjektīvās tiesības pārsūdzēt bāriņtiesas norādījumus

J 30.05.2017. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-67/2017 (CHANGE OF CASE-LAW)
Valdes un padomes locekļu subjektīvās tiesības iebilst pret Uzņēmumu reģistra lēmumu par komercsabiedrības amatpersonu sastāva izmaiņu reģistrēšanu

2016. gads

J 07.11.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1318/2016
Privātpersonas subjektīvās tiesības vērsties tiesā kaitējuma vai kaitējuma draudu videi gadījumā

J 15.08.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1150/2016
Trešās personas tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt atceļošu administratīvo aktu

J 19.05.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1002/2016
Drošības policijas rīcības, iekļaujot personu publiskā pārskatā kā valsts konstitucionālās iekārtas drošībai riskantu personu, tiesiskā daba

J 05.09.2016. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-999/2016
Uz lietu vērsts vispārīgais administratīvais akts, ar kuru nekustamajam īpašumam tiek mainīta adrese, un adresācijas objekta īpašnieka tiesības uz tā kontroli

J 03.06.2016. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-935/2016
Nepilngadīgā tuvāko radinieku subjektīvās tiesības iebilst pret aizbildnības nenodibināšanu

J 19.04.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-903/2016
Kreditoru subjektīvās tiesības iebilst pret Uzņēmumu reģistra lēmumu par kapitālsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra

J 25.10.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-824/2016
Privātpersonas subjektīvās tiesības vērsties tiesā

J 18.02.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-27/2016
Subjektīvās tiesības uz citas valodas personvārda oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā norādīšanu personas pasē vai dzimšanas apliecībā

2015. gads

J 03.11.2015. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1367/2015
Personas subjektīvās tiesības vērsties tiesā ar prasījumu par administratīvā akta izdošanu

J 26.06.2015. Decision of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-862/2015
Personas subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu, ar kuru tā izslēgta no dalības pretendentu atlasē

2014. gads

J 02.07.2014. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-646/2014
Personas tiesības pretendēt uz rūpnieciskās zvejas rīku limitu, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā

J 10.01.2014. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-192/2014
Iestādes bezdarbība, nepiemērojot tehniskās apskates liegumu, nav faktiskā rīcība

2013. gads

J 12.07.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-759/2013
Privātpersonas subjektīvās tiesības prasīt pārmērīga vides piesārņojuma samazināšanu

J 24.05.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-514/2013
Pretendenta uz ierēdņa amatu subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par cita pretendenta iecelšanu amatā

J 05.04.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-423/2013
Korespondences nosūtītāja subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumu

J 05.04.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-399/2013
Tiesības apstrīdēt administratīvo līgumu, kas tiek slēgts ar mērķi izbeigt tiesisku strīdu

J 03.04.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-185/2013
Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tāda iepirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu, kurš noslēgts, nepiemērojot likumā noteiktu iepirkuma procedūru

2012. gads

J 16.11.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-911/2012
Akcionāru subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par Uzņēmumu reģistra lēmumiem

J 22.06.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-630/2012 (CHANGE OF CASE-LAW)
Maksātnespējīga uzņēmuma darbinieku subjektīvās tiesības vērsties augstākā iestādē un tiesā, ja Maksātnespējas administrācija atteikusies piešķirt līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai

J 26.10.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-499/2012
Kases aparātu, kases sistēmu, specializētu ierīču vai iekārtu izslēgšana no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra)

J 10.04.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-486/2012
Strīdu par zaudējumu atlīdzību saskaņā ar likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” pakļautība administratīvajai tiesai; personas subjektīvās publiskās tiesības

J 07.12.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-454/2012
Sabiedrisko pakalpojumu lietotāja subjektīvās tiesības prasīt tarifu pārskatīšanu

J 28.04.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-424/2012
Pašvaldības tiesības pārsūdzēt Valsts vides dienesta trešajai personai izsniegtu atļauju piesārņojošām darbībām

J 17.12.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-369/2012
Privātpersonas tiesības prasīt Konkurences padomei ierosināt lietu par tās lēmumā noteikto tiesisko pienākumu izpildes kontroles turpināšanu

J 27.03.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-173/2012
Pieteikuma par labvēlīga administratīvā akta izpildi pakļautība tiesai; ierobežojums tiesai koriģēt likumdevēja gribas aktu pretēji likuma plānam

2011. gads

J 07.10.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-957/2011
Ceļu uzturēšana tehniskā kārtībā nav darbība publisko tiesību jomā

J 28.06.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-177/2011
Tiesiskās noteiktības ievērošana, piešķirot zemi pastāvīgā lietošanā

J 08.02.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-157/2011 (See CHANGE OF CASE-LAW in RULING SKA-1372/2018)
Personas subjektīvās tiesības pārsūdzēt citiem tirgus dalībniekiem dotu apvienošanās atļauju

J 18.02.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-24/2011
Pasūtītāja – privāto tiesību juridiskās personas – tiesības pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumus

2010. gads

J 17.12.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-1032/2010
Privātpersonas subjektīvo publisko tiesību esamības priekšnoteikumi

J 30.12.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-641/2010
Termiņi lēmuma par zemesgabala atsavināšanu pieņemšanai; personas tiesības vērsties tiesā ar prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ja iestāde kavējas ar galīgā lēmuma pieņemšanu

J 12.10.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-589/2010
Administratīvais akts par tiesneša neapstiprināšanu; tiesneša tiesības vērsties tiesā neapstiprināšanas gadījumā; tiesneša neatkarība

J 24.03.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-293/2010
Nodarbinātības valsts aģentūras līguma par bezdarbnieku apmācību organizēšanu tiesiskā daba; personas, kurām ir subjektīvās tiesības sūdzēties par publiskā iepirkuma procedūru un rezultātu; direktīvas tiešā piemērojamība

J 28.10.2010. Decision of an assignment sitting of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-5-7/1-2010
Saeimas vēlēšanu deputāta kandidāta tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt vēlēšanu iecirkņu komisiju lēmumus par balsu skaitīšanas protokolu rezultātu apstiprināšanu; ārpustiesas kārtības ievērošana

2009. gads

J 18.12.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-949/2009
Autoruzrauga (būvprojekta autora) subjektīvās publiskās tiesības pārsūdzēt būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā

J 23.11.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-834/2009
Konsorcija (personu apvienības) dalībnieku tiesības apstrīdēt iepirkuma procedūras rezultātus

2007. gads

J 16.01.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-144/2007
Par subjektīvajām tiesībām prasīt iecelšanu par aizbildni; par adopcijas procesu, ja potenciālie adoptētāji ir ārvalstnieki; par populārsūdzību iesniegšanas ierobežojumu pieļaujamību

2006. gads

J 24.10.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-569/2006
Apstāklis, ka transportlīdzekļa īpašniekam ir pienākums samaksāt vadītāja nesamaksāto naudas sodu par transportlīdzekļa novietošanu neatļautā vietā, nerada tiesības transportlīdzekļa īpašniekam pārsūdzēt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā

J 08.08.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-402/2006
Likums neparedz personām tiesības prasīt, lai tām tiktu rezervētas tiesības privatizēt to īrētos privātpersonām piederošos dzīvokļus arī tad, ja pastāv iespēja, ka nākotnē attiecīgais dzīvoklis nonāks pašvaldības īpašumā; personu tiesības iesniegt pieteikumu tiesā; lietas izskatīšanas atlikšana, pamatojoties uz APL 269.panta 1.punktu

J 08.08.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-393/2006
Likumdevējs nav piešķīris privātpersonai subjektīvas tiesības prasīt tiesneša disciplināru sodīšanu, tiesības vērsties tiesā un valsts pārvaldes joma kā administratīvo tiesu kontroles objekts

J 23.05.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-306/2006
Pasūtītājam nav subjektīvo tiesību pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu par aizliegumu slēgt līgumu

J 08.06.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-299/2006
Par bijušā aizbildņa tiesībām vērsties ar pieteikumu tiesā, lai aizsargātu bērnu tiesības un intereses, pārsūdzot bāriņtiesas lēmumu, ar kuru atjaunotas aprūpes tiesības vecākiem, un aizbildnības institūta jēgu un aizbildņa statusu

J 25.04.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-259/2006
Subjektīvās tiesības pārsūdzēt Uzņēmumu reģistra lēmumu izdarīt ierakstu par sanācijas plāna pieņemšanu un revidenta iecelšanu, kā arī gadījumiem, kad tiesai ir pienākums vērtēt ne tikai administratīvā procesa iestādē pēdējā stadijā pieņemto lēmumu

J 14.03.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-196/2006
Par nepārreģistrējušās sabiedriskās organizācijas, kas iesniegusi pieteikumu tiesā kā Administratīvā procesa likuma 29. panta tiesību subjekts, tiesībām iesniegt blakus sūdzību un par administratīvās tiesas kompetenci izskatīt strīdus par pašvaldības noteiktajām īres maksām un apsaimniekošanas maksas tarifiem

J 21.02.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-144/2006
Par subjektīvajām tiesībām pārsūdzēt lēmumu par adreses maiņu (piešķiršanu)

2005. gads

J 17.08.2005. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-372/2005
Par ģenerālprokurora atbildes juridisko dabu un tiesībām iesniegt par to pieteikumu administratīvajā tiesā