Paziņošana

The print version

2019. gads

J 10.12.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-364/2019
Personas ar patversmē deklarētu dzīvesvietu sasniedzamība

2015. gads

J 25.06.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-848/2015
Dokumentu paziņošanas prezumpcija; dokumenta tiesiska un faktiska saņemšana

2012. gads

J 12.12.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-538/2012
Pastāvīgās dzīvesvietas un dzīvesvietas deklarācijas ietekme uz nodokļu maksāšanas pienākumu Latvijas Republikā

2010. gads

J 20.12.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-795/2010
Administratīvā akta iekšējā un ārējā spēkā esība; iestādes lēmuma apstrīdēšanas termiņš lēmuma nepaziņošanas gadījumā

J 08.07.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-656/2010
Administratīvo aktu pārsūdzības termiņi; paziņošanas prezumpcijas; vispārīgo administratīvo aktu pārsūdzēšana

2009. gads

J 20.01.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-165/2009
Tiesas lēmuma, ar kuru noraidīts lūgums par trešās personas iestāšanos vai pieaicināšanu lietā, pārsūdzēšanas kārtība, ja lēmums pieņemts ārpus tiesas sēdes un nepaziņojot personām par tā pieņemšanu; trešā persona

J 12.01.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-140/2009
Par apgabaltiesas lēmumu atcelt rajona tiesas spriedumu, ja tiesa lietu izskatījusi, nepaziņojot par tiesas sēdes laiku un vietu administratīvā procesa dalībniekiem; par tiesību pārņemšanu procesā

2008. gads

2007. gads

J 22.10.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-650/2007
Dokumentu paziņošana procesa dalībnieku norādītajā adresē; procesuālā termiņa nokavējuma attaisnojošie iemesli; jautājuma par procesuālā termiņa atjaunošanu izskatīšanas kārtība

J 25.06.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-294/2007
Administratīvais akts var sastāvēt no vairākiem dokumentiem, un akta pamatojumam nav obligāti jābūt tajā pašā dokumentā, kurā ietverta lēmuma rezolutīvā daļa

J 29.01.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-64/2007
Par prezumpciju, ka administratīvais akts adresātam paziņots (padarīts pieejams) un par jēdzienu „ticami iemesli” Administratīvā procesa likuma 70.panta otrās daļas izpratnē

J 17.05.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-3/2007
Uzturēšanās atļaujas pieprasītājam izvirzītās prasības attiecībā uz iztikas līdzekļiem un paziņojumu par dzīvesvietu; samērīguma principa piemērošana, izdodot un kontrolējot obligāto administratīvo aktu

2006. gads

J 22.09.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-390/2006
Senāts, izskatot blakus sūdzību par apgabaltiesas lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts rajona tiesas lēmums par atteikšanos atjaunot procesuālo termiņu, ir kompetents pārbaudīt, vai zemāko instanču tiesas pamatoti uzskatījušas, ka konkrētajā lietā vērtējams jautājums par procesuālā termiņa atjaunošanu

2005. gads

J 03.05.2005. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-229/2005
Par personas pienākumu paziņot par dzīvesvietu, kurā viņa sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti