Faktiskā rīcība

The print version

2019. gads

J 02.10.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1444/2019
Informācijas nesniegšana vecākiem un mācību procesa organizēšana kā izglītības iestādes faktiskā rīcība

J 02.10.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1444/2019
Emocionālā vardarbība pret bērnu vai tās pieļaušana kā izglītības iestādes faktiskā rīcība

J 10.12.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-359/2019
Atteikums pieņemt mutvārdu iesniegumu, novirzot klientu uz apkalpošanas centru, tiesiskā daba

2018. gads

31.01.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-804/2018
Informācijas pieprasījums resoriskās pārbaudes ietvaros nav pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā

J 09.03.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-291/2018
Efektīva tiesību aizsardzība lietā par faktiskās rīcības atzīšanu par prettiesisku

2017. gads

23.11.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases No SKA-73/2017
Policijas veiktas transportlīdzekļa apturēšanas, alkohola kontroles pārbaudes, kā arī transportlīdzekļa apskates tiesiskuma pārbaude

2016. gads

J 19.05.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1002/2016
Drošības policijas rīcības, iekļaujot personu publiskā pārskatā kā valsts konstitucionālās iekārtas drošībai riskantu personu, tiesiskā daba

2015. gads

J 23.12.2015. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1527/2015
Personas reģistrēšanas nodokļu (nodevu) parādnieku reģistrā tiesiskā daba

2014. gads

J 10.01.2014. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-192/2014
Iestādes bezdarbība, nepiemērojot tehniskās apskates liegumu, nav faktiskā rīcība

2011. gads

J 07.10.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-957/2011
Ceļu uzturēšana tehniskā kārtībā nav darbība publisko tiesību jomā

2010. gads

J 08.07.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-635/2010
Piekļuves nodrošināšana personai ratiņkrēslā pašvaldībai piederošā ārstniecības iestādē; ārstniecības iestādes faktiskā rīcība

J 11.05.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-406/2010
Faktiskās rīcības veidi: apzināta iestādes rīcība un nejauša rīcība; personas tiesību vai tiesisko interešu aizskāruma noteikšanas kritēriji

2009. gads

J 14.12.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-916/2009
Valsts Prezidenta rīcības, neatbildot uz iesniegumu, pārsūdzēšana tiesā

J 16.02.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-16/2009
Par pašvaldības faktisko rīcību; pienākums nodrošināt siltumapgādes pakalpojumus

J 13.02.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-13/2009
Policijas faktiskā rīcība, piespiedu kārtā nogādājot personu psihiatriskajā slimnīcā; atlīdzinājuma prasījums par šo rīcību

J 23.03.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-3/2009
Pilna tiesas sprieduma jēdziens; administratīvā akta izpildes tiesiskā daba

2008. gads

J 03.06.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-234/2008
Faktiskās rīcības nošķiršana no starpdarbībām (starplēmuma); administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros pieņemta lēmuma par dokumentu izņemšanu tiesiskā daba; cietušais administratīvā pārkāpuma lietā muitas jomā

J 26.06.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-155/2008
Tiesiskā daba slimnīcas rīcībai, neziņojot personai par tās asinīs identificētām vīrusa antivielām; valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” pienākumi un rīcība epidemioloģiskās drošības jomā

J 04.03.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-140/2008
Lēmumi un darbības, kas veikti noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procesa ietvaros, nav pakļauti kontrolei administratīvā procesa kārtībā

2007. gads

J 31.08.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-369/2007
Par zemes piešķiršanas pastāvīgā lietošanā regulējumu; par labvēlīga administratīvā akta neizdošanas pārsūdzēšanu un par iestādes faktiskās rīcības jēdzienu

J 21.06.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-295/2007
Tas, ka ar iestādes darbībām privātpersonai radītās nelabvēlīgās sekas ir atgriezeniskas un ar tiesas nolēmumu tiek novērstas, neizslēdz personas tiesības uz nodarītā morālā kaitējuma atlīdzinājumu; administratīvā akta izdošans procesā veiktās darbības nav vērtējamas kā iestādes faktiskā rīcība; prasījuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu izlemšana

2006. gads

J 29.08.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-498/2006
Faktiskās rīcības jēdziens (pazīmes) un cietuma administrācijas rīcības saistībā ar ieslodzīto uzturu tiesiskā daba

J 14.09.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-399/2006
Izloze, ar kuru nosaka, kuram no pretendentiem piešķiramas zemes lietošanas tiesības, nav faktiskā rīcība; faktiskās rīcības jēdziens

J 15.06.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-353/2006
Faktiskās rīcības pazīmes, iekšēja lēmuma nošķiršana no politiskā lēmuma un vienlīdzības principa piemērošana, kā arī Ministru kabineta rīkojuma nodot pārdošanai valstij piederošu zemes gabalu tiesiskā daba

2005. gads

J 26.04.2005. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-199/2005
Par tiesneša, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, pieņemtā lēmuma juridisko dabu, kā arī par Senāta pilnvaru apjomu, izskatot blakus sūdzību

J 12.04.2005. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-152/2005
Par publiski tiesisko attiecību konstatēšanu un par atbildes nesniegšanu uz iesniegumu juridisko dabu

J 15.03.2005. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-148/2005
Par iekšējiem un pārvaldes lēmumiem, par faktiskās rīcības jēdzienu un par tiesas pienākumu norādīt iestādi, kuras kompetencē ir attiecīgās lietas izskatīšana