Dalībnieki

The print version

2018. gads

J 20.12.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-564/2018
Fiziskās personas pārstāvja pilnvarošana mutvārdos

J 29.03.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-148/2018
Advokāta kā juridiskās palīdzības sniedzēja pieaicināšana

2016. gads

J 12.02.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-639/2016
Procesuālo tiesību pārņemšana pēc pieteicēja nāves lietās par sociālās drošības jautājumiem

2015. gads

J 11.03.2015. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-622/2015
Komersanta tiesības prasīt piešķirt trešās personas statusu lietā komercnoslēpuma aizsardzībai

2014. gads

J 22.05.2014. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-691/2014
Maksātnespējas administratora statuss administratīvajā procesā

2013. gads

J 08.08.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-784/2013
Priekšnoteikumi trešās personas atzīšanai administratīvajā procesā tiesā

J 11.09.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-273/2013
Valsts funkcijas deleģēšana un valsts atbildība šādā gadījumā

2012. gads

J 05.06.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-510/2012
Līdzpieteicēja dalība administratīvajā procesā tiesā; augstākas instances tiesas rīcība gadījumā, ja lietā nav pilna tiesas sprieduma

J 14.09.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-366/2012
Publisko iepirkumu konkursa nolikumā iekļaujamie objektīvie kritēriji; pasūtītāja statuss administratīvajā procesā tiesā

J 04.01.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-177/2012
Valsts kā juridiskā persona; prokuratūras juridiskais statuss; strīda starp valsts iestādēm pakļautība tiesai; atbildētājs tiesā

2011. gads

J 31.10.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-855/2011
Mirušas fiziskās personas tiesību un saistību pārņēmēja tiesības administratīvajā procesā

2010. gads

J 22.03.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-58/2010
Patvaļas aizlieguma princips un iestādes lēmuma pamatojums; atbildētāju pārstāvošās iestādes pieaicināšana lietā

2009. gads

J 20.01.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-165/2009
Tiesas lēmuma, ar kuru noraidīts lūgums par trešās personas iestāšanos vai pieaicināšanu lietā, pārsūdzēšanas kārtība, ja lēmums pieņemts ārpus tiesas sēdes un nepaziņojot personām par tā pieņemšanu; trešā persona

J 12.01.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-140/2009
Par apgabaltiesas lēmumu atcelt rajona tiesas spriedumu, ja tiesa lietu izskatījusi, nepaziņojot par tiesas sēdes laiku un vietu administratīvā procesa dalībniekiem; par tiesību pārņemšanu procesā

2007. gads

J 31.01.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-76/2007
Ja tiesnesis saņem apelācijas sūdzību, ko privātpersonas vārdā parakstījis pārstāvis, kura pilnvarojums nav noformēts atbilstoši likumam, tiesnesim vispirms jāizmanto iespējas, lai pārliecinātos par attiecīgās privātpersonas patieso gribu saistībā ar attiecīgās apelācijas sūdzības iesniegšanu

2006. gads

J 12.09.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-491/2006
Attiecībā uz individuālā komersanta pārstāvības noformēšanu pēc analoģijas ir piemērojama Administratīvā procesa likuma 38.panta trešā daļa par juridiskās personas pārstāvības noformēšanu

J 20.06.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-364/2006
Procesa dalībnieka piedalīšanās procesā ar pārstāvja starpniecību, tam nepieciešamais pilnvarojums

J 14.03.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-196/2006
Par nepārreģistrējušās sabiedriskās organizācijas, kas iesniegusi pieteikumu tiesā kā Administratīvā procesa likuma 29. panta tiesību subjekts, tiesībām iesniegt blakus sūdzību un par administratīvās tiesas kompetenci izskatīt strīdus par pašvaldības noteiktajām īres maksām un apsaimniekošanas maksas tarifiem

J 15.03.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-124/2006
Par Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtajā daļā paredzētās atlīdzības pieteicēja pārstāvim noteikšanu

J 17.01.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-10/2006
Par tiesvedības izbeigšanu, jo lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā; par Administratīvā procesa likuma 29.panta subjektu