Citi procesuālie jautājumi

The print version

2018. gads

16.05.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1152/2018
Sūdzības par iestādes atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna nošķiršana no pieteikuma par lietas jaunu izskatīšanu tiesā sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

2017. gads

J 28.02.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-39/2017
Godprātīga procesuālo tiesību izmantošana administratīvā akta apstrīdēšanā un pārsūdzēšanā

2013. gads

J 31.01.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-127/2013
Administratīvā akta par elektroenerģijas tirdzniecības diferencētā tarifa saistītajiem lietotājiem apstiprināšanu izdošana, izpilde, pārsūdzēšana un atcelšana

J 25.01.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-40/2013
Lēmuma par radioaktīvo atkritumu glabāšanas tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūvi pārbaude tiesā

2012. gads

J 12.11.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-985/2012
Iestādes atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas process

J 18.05.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-95/2012
Privāttiesisku attiecību ietekme uz iestādes lēmuma tiesiskumu

2011. gads

J 07.10.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-955/2011
Lauku atbalsta dienesta lēmuma par atbalsta summas atmaksāšanu tiesiskā daba

J 16.11.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-517/2011
Transportlīdzekļa vadītāja tiesības apturēt transportlīdzekļa pārvietošanu uz speciālo stāvvietu

J 03.03.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-70/2011
Pašvaldības nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošana

2010. gads

J 15.10.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-742/2010
Lēmuma, kas pieņemts attiecībā uz amatpersonu, pakļautība administratīvo tiesu kontrolei; lēmuma par disciplinārlietas izbeigšanu tiesiskā daba

2009. gads

J 04.12.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-917/2009
Procesuālās darbības izpilde ar elektronisko sakaru institūcijas starpniecību

J 26.11.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-791/2009
Administratīvā procesa likuma piemērošana administratīvo pārkāpumu lietās

J 11.12.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-345/2009
Noteicošais brīdis tiesisko un faktisko apstākļu vērtēšanai prasījumā par administratīvā akta izdošanu; dzīvojamās mājas privatizācija speciālās ekonomiskās zonas teritorijā

2008. gads

2007. gads

J 31.08.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-369/2007
Par labvēlīga administratīvā akta neizdošanas pārsūdzēšanu

2005. gads

J 15.03.2005. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-148/2005
Par iekšējiem un pārvaldes lēmumiem, par faktiskās rīcības jēdzienu un par tiesas pienākumu norādīt iestādi, kuras kompetencē ir attiecīgās lietas izskatīšana

2004. gads

J 13.07.2004. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-149/2004
Par iespēju pārsūdzēt zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu un rīcību administratīvajā procesā