Pagaidu aizsardzība administratīvajā procesā

The print version

2018. gads

J 23.08.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1475/2018
Subjektīvā kritērija vērtējums, piemērojot pagaidu aizsardzības līdzekli pieteikumā vides aizsardzības jomā (sacensību trases trokšņu dēļ)

20.08.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1459/2018
Pagaidu noregulējuma piemērošana, aizliedzot SIA „Rīgas satiksme” turpināt publiskā iepirkuma procedūru „Par apakšuzņēmuma līguma noslēgšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos”, ja netiek grozītas uzaicinājumā ietvertās prasības

2017. gads

J 17.02.2017. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-790/2017
Pagaidu noregulējuma piemērošana lietās par publisko tiesību līgumiem

2014. gads

J 14.11.2014. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1253/2014
Pagaidu aizsardzība zvērināta notāra atstādināšanas gadījumā

2013. gads

J 08.03.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-401/2013
Atteikuma pieņemt atkārtoti iesniegtu lūgumu par pagaidu noregulējumu nepārsūdzamība

2012. gads

J 08.06.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-621/2012
Iestādes tiesības lūgt tiesu pārskatīt lēmumu par administratīvā akta darbības apturēšanu

2011. gads

J 25.02.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-413/2011
Tiesas pārbaude lietā par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu atstāt iesniegumu bez izskatīšanas; pagaidu noregulējuma līdzekļa izvēle

2010. gads

J 22.10.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-921/2010
Pagaidu aizsardzības līdzekļa – pagaidu noregulējums – piemērošanas priekšnoteikumi

J 19.07.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-796/2010
Vērtējamie apstākļi, piemērojot pagaidu aizsardzības līdzekli – pagaidu noregulējums; izņēmuma gadījums

J 07.01.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-174/2010
Ar lūguma par administratīvā akta darbības apturēšanu izskatīšanu saistītie jautājumi

2007. gads

J 20.12.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-715/2007
Lemjot par iespēju apturēt darbību VID lēmumam par soda naudas piemērošanu, jāvērtē ne tikai pārsūdzētā lēmuma pirmšķietamais prettiesiskums, bet arī apsvērumi, kas izriet no šādas sankcijas krimināltiesiskā rakstura Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta kontekstā

J 25.10.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-673/2007
Lūgumu par administratīvā akta darbības atjaunošanu var iesniegt jebkurā lietas stadijā, līdz tiesa pabeigusi lietas izskatīšanu pēc būtības

J 27.08.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-495/2007
Par pagaidu aizsardzības instrumentiem – pagaidu noregulējumu un administratīvā akta darbības apturēšanu, to nošķiršanu un piemērošanu

J 18.05.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-388/2007
Administratīvā akta darbības apturēšana, ja pirmās instances tiesas spriedums bijis pieteicēja labvēlīgs; pagaidu noregulējuma piemērošanas kritēriji

2006. gads

J 01.02.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-2/2006
Par nodokļu parādnieka statusu un administratīvā akta izpildes apturēšanas tiesiskajām sekām, kā arī par jēdzienu „nodokļu apmēra precizēšana”

2005. gads