Administratīvais process iestādē

The print version

2019. gads

J 18.10.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1533/2019
Pieļaujamība atkāpties no obligātās iepriekšējas ārpustiesas izskatīšanas

J 22.02.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-161/2019
Lēmuma par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu nepieņemšana kā procesuālais pārkāpums

2016. gads

J 10.06.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1040/2016
Administratīvā procesa likuma 59.panta otrās daļas interpretācija

2015. gads

J 25.06.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-848/2015
Dokumentu paziņošanas prezumpcija; dokumenta tiesiska un faktiska saņemšana

J 08.06.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-642/2015
Administratīvā akta izdošanas termiņa kavējuma sekas

J 06.05.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-241/2015
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcība, lemjot par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu

2014. gads

J 17.01.2014. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-229/2014
Personas tiesības pārsūdzēt iestādes lēmumu par iesnieguma atstāšanu bez virzības

2013. gads

J 23.08.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-659/2013
Ministra pilnvaru pārņemšanas tiesības administratīvajā procesā

2011. gads

J 13.05.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-210/2011
Administratīvo aktu spēkā esība laikā; lēmuma par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā tiesiskā daba; Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie pierādījumi; eksperts administratīvajā procesā iestādē; iestāžu kompetence administratīvā akta apstrīdēšanas procesā; administratīvā akta galīgais noformējums

J 31.01.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-103/2011
Policijas pienākums ievērot personas tiesības uz privātās dzīves aizsardzību; personas tiesības tikt uzklausītai

2010. gads

J 04.11.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-502/2010
Augstākas iestādes kompetence, izskatot apstrīdēšanas iesniegumu (lēmumu veidi); zemākas iestādes rīcība, saņemot procesuāli neatbilstoši pieņemtu augstākas iestādes lēmumu

J 18.06.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-289/2010
Apstākļi, kas jāvērtē, lemjot par atļauju organizēt azartspēles konkrētā vietā

J 17.03.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-237/2010
Patvaļas aizlieguma princips jāievēro arī tad, ja tiesību normas iestādei piešķir plašu rīcības brīvību

J 22.03.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-58/2010
Patvaļas aizlieguma princips un iestādes lēmuma pamatojums; atbildētāju pārstāvošās iestādes pieaicināšana lietā

2009. gads

J 20.11.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No.SKA-825/2009
Lēmuma pagarināt iesnieguma izskatīšanas termiņu pārsūdzēšana

2007. gads

J 03.12.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-539/2007
Iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas ievērošana; apstrīdēšanas iesnieguma saturs

J 03.10.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-376/2007
Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumam atņemt personai bezdarbnieka statusu bezdarbnieka pienākumu nepildīšanas dēļ ir jābūt samērīgam; apelācijas instances tiesas pienākums nolēmumā formulēt savu attieksmi pret pirmās instances tiesas nolēmumu

J 21.09.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-367/2007
Administratīvā akta pamatojums – Valsts ieņēmumu dienesta pienākums lēmumā norādīt, kā veidojas nodokļu parāda kopējā summa

J 14.06.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-255/2007
Tas, ka lēmums tiek pieņemts balsojot, neatbrīvo iestādi no pienākuma izdarīt lietderības apsvērumus un norādīt tos lēmumā

J 07.06.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-238/2007
Iestādes kļūda nedrīkst radīt netaisnīgas privātpersonai nelabvēlīgas sekas; taisnīguma princips, tiesiskās paļāvības princips un labas pārvaldības princips

J 08.03.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-120/2007
Administratīvajā aktā iekļaujamai apstrīdēšanas/pārsūdzēšanas iespēju norādei jābūt tādai, lai privātpersona, ievērojot pienācīgu rūpību, to varētu saprast

J 08.03.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-89/2007
Par samērīguma principa piemērošanu, izdodot obligāto administratīvo aktu

J 29.01.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-64/2007
Par prezumpciju, ka administratīvais akts adresātam paziņots (padarīts pieejams) un par jēdzienu „ticami iemesli” Administratīvā procesa likuma 70.panta otrās daļas izpratnē

2006. gads

J 14.11.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-432/2006
Par to, kādos gadījumos administratīvais akts ir un kādos nav atceļams pamatojuma nepilnību dēļ

2005. gads

J 03.05.2005. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-229/2005
Par personas pienākumu paziņot par dzīvesvietu, kurā viņa sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti

J 07.06.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-171/2005
Par kļūdu labošanu administratīvajā aktā, kā arī par administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanu

J 15.03.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-59/2005
Par procesuālo tiesību normu pārkāpumu ietekmi uz procesa rezultātu, par būtiskiem procesuālajiem pārkāpumiem un par administratīvā akta pamatojuma principu

2004. gads